Autyzm bez tabu

Fundacja dla dzieci i młodzieży z autyzmem

Porozumienie Autyzm Pomorze

Porozumienie Autyzm Pomorze

Jesteśmy członkiem POROZUMIENIA  AUTYZM  POMORZE.

RAMOWA UMOWA

ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I POKREWNYMI ZABURZENIAMI ORAZ  ICH RODZIN

– NIEFORMALNEGO FORUM WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU POROZUMIENIE – AUTYZM – POMORZE

Zważywszy, że Strony Porozumienia działają na rzecz pomocy osobom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami i ich rodzinom

Zważywszy że przyświecają im wspólne cele

Zważywszy, że działają na obszarze geograficznym województwa pomorskiego

Postanawiają zawrzeć niniejszą dobrowolną umowę nazywaną Porozumienie  AUTYZM POMORZE na warunkach określonych w treści poniżej:

§ 1

1. POROZUMIENIE AUTYZM – POMORZE jest dobrowolnym forum autonomicznych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną, działających na rzecz osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin.

2. Porozumienie opiera swoją działalność na pracy społecznej reprezentantów organizacji członkowskich.

§ 2

1. Porozumienie obejmuje swoim działaniem obszar województwa pomorskiego.

2. Porozumienie w celu realizacji swoich celów współpracuje z Porozumieniem AUTYZM POLSKA oraz organizacjami zagranicznymi zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych.

§ 3

Strony Porozumienia

Organizacje:

FUNDACJA DOM RAIN MANA ,

KRS 0000243408

81-881 Sopot, ul. Kolberga 6 b / 25

STOWARZYSZENIE  POMOCY OSOBOM  z ZABURZENIAMI  ROZWOJU,

KRS 0000391912

80-180 Gdańsk, ul. J. Kielasa 26/3

ADAPA Fundacja na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju,

KRS 0000295925

81-554 Gdynia, ul. Żmudzka 7

FUNDACJA „AUTYZM w RODZINIE”

KRS 0000045224

80-268 Gdańsk, ul. Chopina 42

FUNDACJA AUTYZM BEZ TABU

0000305559

80-716 Gdańsk, ul. Rrzęsna 1 A / 203

Reprezentowane przez

Prezesa Fundacji Dom Rain Mana:  Ewę Szmytkowską

Wiceprezesa Fundacji Dom Rain Mana: Teresę Waśniewską-Muskat

Prezesa Stowarzyszenia POzZR: Milenę Wawrzyńczyk

Wiceprezesa Stowarzyszenia POzZR:  Agnieszkę Węsierską

Prezesa Fundacji ADAPA: Danutę Klopocką

Prezesa Fundacji Autyzm w Rodzinie: Andrzeja Kałużnego

Prezesa Fundacji Autyzm bez Tabu : Sylwię Jesiołkowską

§ 4

Przedmiot umowy:

Celem Porozumienia AUTYZM – POMORZE jest:

poprawa jakości życia osób z autyzmem;
rozwój organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin, wzajemne wspieranie się i wymiana doświadczeń;
konsolidacja środowiska;
tworzenie reprezentacji zrzeszonych organizacji i ich lobby wobec sektora publicznego;
wypracowywanie standardów pomocy osobom z autyzmem oraz zasad i modeli działania organizacji i instytucji działających na ich rzecz;
monitorowanie realizacji praw dzieci i dorosłych osób z autyzmem oraz ich rodzin a także stopnia zaspokojenia ich potrzeb;
prowadzenie rzecznictwa interesów środowiska dotkniętego autyzmem.
§ 5

Zasady współpracy

Porozumienie realizuje swoje cele poprzez:

organizowanie współpracy i wymiany informacji;
organizowanie spotkań;
prowadzenie szkoleń;
organizowanie konferencji i seminariów;
występowanie w imieniu swoich członków;
działania na rzecz pełnej federalizacji;
inne działania służące realizacji celów wymienionych w § 4.
§ 6

Strony Porozumienia

Stroną Porozumienia może być organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną i pracująca na rzecz dzieci lub osób dorosłych z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin, która zadeklaruje pisemnie swój udział i zostanie pozytywnie zweryfikowana / zarekomendowana?/przyjęta przez strony  Porozumienia.
Strona Porozumienia jest reprezentowana w Porozumieniu przez upoważnioną pisemnie osobę zgodnie z wewnętrznymi przepisami danej organizacji.
Strona Porozumienia ma obowiązek
a) przestrzegania postanowień niniejszego porozumienia;
b) uczestniczenia w pracach Porozumienia i realizacji wspólnych celów.
Strona Porozumienia ma prawo:
a) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Porozumienia;
b) korzystać z pomocy Porozumienia.
§ 7

Rezygnacja ze współpracy w ramach Porozumienia AUTYZM- POMORZE

Następuje poprzez  pisemne złożenie rezygnacji na ręce organizacji założycielskich;
Następuje na skutek rozwiązanie organizacji członkowskiej lub utraceniu przez organizację osobowości prawnej z innego powodu;
Następuje na skutek działań niezgodnych z zasadami współpracy i standardami Porozumienia.

§ 8

Postanowienia końcowe:

Porozumienie używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego.

Forum Organizacji Współpracujących na Rzecz Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami POROZUMIENIE AUTYZM POMORZE

§ 9

Zmiana regulaminu i rozwiązanie Porozumienia

Zmiany postanowień niniejszego Porozumienia następują w formie aneksu sporządzonego w formie pisemnej  pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. W czasie trwania umowy strony wyrażają zgodę na  przystąpienie do forum innych organizacji, realizujących tożsame cele, przy czym nowe organizacje wejdą we wszystkie prawa  i obowiązki dotychczasowych  stron niniejszej umowy. Organizacje te przystąpieniu do niniejszego porozumienia –  Forum Organizacji AUTYZM – POMORZE  na podstawie  deklaracji o przystąpieniu, która stanowi  integralny   załącznik do niniejszej Umowy.
Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia
Sporządzono je w języku polskim w  ilości  5 egzemplarzy po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.